1st Basic Course (5th CTP)
(From 1.4.1979 to 31.12.1979)
1. Mr. Muhammad Shafique
2. Mr. Sami Ullah Khan
3. Mr. Mohammad Saqlain Naqvi
4. Mr. Mohammad Tanvir Ul Haq
5. Mr. Mohammad Tariq Umar Khitab
6. Mr. Fateh Hayat Meken
7. Mr. Wajid Ali
8. Mr. Shariq Hasib Khan
9. Mr. Pervaiz Akbar Lodhi
10. Capt. (R) Falak Khurshid
11. Mr. Javaid Ali Bukhari